Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy ukončené.